menu

   

  Uitnodiging Algemene Jaarvergadering

   

  Beste leden van Personeelsvereniging Reelex,

   

  Namens het bestuur nodig ik jullie uit voor de Algemene Jaarvergadering van de Personeels-vereniging Reelex, die zal plaatsvinden op woensdag 26 juni 2024, aanvang 17.00 uur in Recoverroom 1. Zaal open vanaf 16.30 uur.

   

  De agenda voor deze vergadering is als volgt.         

  1.      Opening en mededelingen voorzitter vergadering

  2.      Vaststellen agenda

  3.    Verslag Algemene Jaarvergadering 28 maart 2023

  4.    Sociaal jaarverslag 2023

  5.    Jaarrekening 2023

         1. Presentatie en vaststellen jaarrekening

         2. Kascontrolecommissie 2023 en benoemen nieuwe kascontrolecommissie 2024

  3.   Dechargeverlening penningmeester en bestuur aangaande het gevoerde financiële beleid

  6.    Presentatie Begroting 2024

         1. Toelichting

         2. Goedkeuring

  7.    Communicatiemiddelen

  1. Website Reelex.nl

  2. Flyers activiteiten via Postkamer naar alle interne postadressen

  3. Intranet, MST Nieuwsbrief

  4. Email (reelex@mst.nl) en grip 1184

  8.    Bestuursaangelegenheden, mutaties zittende en aantredende leden bestuur en ActiviteitenCommissie (AC)

         1. De Algemene Jaargadering wordt gevraagd om in te stemmen met de benoeming van

             Nicole Stroeve (werkzaam bij Medical School) als penningmeester.

         2. De Algemene Jaarvergadering wordt gevraagd om de toetreding van

             Dennis Hogebrug (werkzaam bij Medische Technologie) tot de Activiteitencommissie te

             steunen.

  9.    Wat verder ter tafel komt

  10.  Rondvraag & sluiting vergadering. Na afloop napraten met een warme hap en een drankje.

   

  Attentie

  De vergaderstukken, zijnde

  -       het verslag van de ALV 28 maart 2023

  -       het sociale jaarverslag 2023

  zijn 5 dagen voorafgaande  aan de Algemene Jaarvergadering opvraagbaar via reelex@mst.nl.

  De financiële stukken, zijnde de jaarrekening 2023, en de begroting 2024 liggen vanaf 16.30 uur ter inzage in de vergaderruimte.

   

  Met groet,

  Marianne Kuipers

  Secretaris Reelex

  Enschede, 29 mei 2024