menu
Home»Over Reelex»Jaarverslagen»Sociaal verslag 2019 -2020

Sociaal jaarverslag over de jaren 2019 en 2020

 

Inleiding

Vanwege COVID kon er in het voorjaar van 2020 geen Algemene Ledenvergadering (ALV) worden georganiseerd om (financiele) verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid in 2019.

Omdat COVID Nederland ook in het voorjaar van 2021 nog in zijn greep hield, is ook in die periode besloten om de ALV uit te stellen tot later in het jaar.

 

Op dinsdag 24 augustus 2021 vindt de ALV plaats, waarin Reelex verantwoording zal afleggen over het gevoerde financiele beleid in 2019 en 2020. De uitnodiging aan leden voor het bijwonen van deze ALV staat inmiddels op de website van Reelex, www.reelex.nl alsmede op het intranet van MST. Omdat er ook nu nog steeds beperkingen gelden, zoals het in acht nemen van de 1,5 meter afstand is er een limiet aan het aantal leden, dat fysiek de ALV kan bijwonen. Vandaar dat het Bestuur heeft besloten om leden te vragen zich vooraf aan te melden als zij willen deelnemen aan de ALV.

Dit kan door een berichtje te sturen naar reelex@mst.nl

Mocht de locatie niet toereikend zijn om het aantal aangemelde leden fysiek toegang te geven, zal aan de overige leden worden gevraagd digitaal via teams deel te nemen.

 

Voor wat betreft het sociale jaarverslag hebben wij gemeend de jaren 2019 en 2020 waar mogelijk te bundelen tot een document. Specifieke informatie en feitelijkheden over 2019 en / of 2020 zullen in dit document apart worden vermeld.

 

Doel

Zoals in de statuten van de personeelsvereniging (PV) verwoordt, heeft Reelex als doel: ‘Het verstevigen van de onderlinge band tussen allen die op enigerlei wijze werkzaam zijn in Medisch Spectrum Twente (MST). Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van diverse activiteiten voor haar leden.’

 

Ledental

In onze verslaggeving over het boekjaar 2018 hebben wij geconstateerd dat de dekkingsgraad qua leden Reelex ten opzichte van het aantal werkzame personen in MST fors was teruggelopen. Nog even een citaat uit dit jaarverslag ten aanzien van dit onderwerp:

 

Op 31 december 2018 waren 3644 personen werkzaam in MST. Van deze personen waren er ongeveer 2094 ingeschreven als lid van Reelex, een dekkingsgraad van ruim 57%. Ten opzichte van het verslagjaar 2017 is sprake van een forse daling (bijna 20%). Een oorzaak hiervoor is het reeds uitgevoerde en nog lopende rendementsprogramma waarbij veel betalende leden (vervroegd) zijn uitgestroomd. Daartegenover staat dat nieuwe medewerkers eerst een jaarcontract krijgen aangeboden en niet meteen lid worden van Reelex.

 

Ten onrechte is destijds verzuimd te vermelden dat Reelex ook leden kent, die niet (meer) op de loonlijst van MST staan, maar waarvan het lidmaatschapsgeld op een andere manier wordt geïnd, denk daarbij bijvoorbeeld aan medewerkers van UniLab, leden van de medische staf,  medewerkers van regionale medische maatschappen, Unie van Vrijwilligers en andere medewerkers die al dan niet gegroepeerd op structurele basis werken in MST.

 

Daarnaast zijn stagiaires, gepensioneerden en 100% arbeidsongeschikt verklaarde medewerkers die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn geweest in MST (gratis) lid van Reelex.

 

Per 31 december 2020 heeft Reelex betalende leden

-       1905 met een dienstverband met MST

-       76 medewerkers UniLab

Van de overige groepen (medische staf, en medewerkers regionale maatschappen) zijn geen exacte cijfers verkregen.

 

Conclusie: de situatie qua dekkingsgraad is niet aanmerkelijk verbeterd en Reelex zal dan ook in de komende jaren, in overleg met de RvB, zich inspannen om meer naamsbekendheid te geven aan Reelex onder nieuwe medewerkers bij aanstelling, zodat de animo om lid te worden wordt geactiveerd.

 

Bestuur

Het bestuur van Reelex bestaat uit vijf leden. Behalve de voorzitter van de Activiteitencommissie die op grond van haar functie lid is van het bestuur, worden de overige bestuursleden door de ledenvergadering benoemd.

Op 31 december 2019  en 2020 hadden de volgende personen zitting in het bestuur:

-       voorzitter, vacature

-       Liane Strijker, lid als voorzitter Activiteitencommissie

-       Ton Feringa, penningmeester

-       Marianne Kuipers, secretaris

-       Nardy Teussink, waarnemend voorzitter

 

In het zittingsjaar 2019 hebben wij afscheid genomen van Louis Zeijen, die gedurende bijna 20 jaar de voorzittershamer met verve heeft gehanteerd en bij zijn afscheid is benoemd tot erelid van Reelex. Van dit vertrek is melding gedaan op de website van Reelex, alsmede op intranet van MST.

 

Patricia Kiewik die in de algemene ledenvergadering van 2019 werd benoemd tot lid van het Bestuur, heeft geen gelukkige start gekend en derhalve besloten om te stoppen met haar bestuurlijke werkzaamheden.

 

Inmiddels heeft de penningmeester Ton Feringa, aangegeven per 1 oktober 2021 MST te gaan verlaten. Dat betekent dat Reelex inmiddels de zoektocht naar een nieuwe penningmeester heeft gestart.

 

Bestuursvergaderingen

 

2019

In 2019 is het bestuur 11x in vergadering bijeen geweest. Daarnaast heeft er 4x informeel overleg plaats gevonden.

 

Na de ALV van 2018, waarin werd besloten om de algemene voorwaarden voor het lidmaatschap van Reelex te actualiseren naar de huidige tijd, is er veel tijd gaan zitten in het (ver)nieuwen van de statuten en het opstellen van een Huishoudelijk Reglement. Deze stukken zijn in de ALV van 28 februari 2019 voorgelegd aan de leden, maar vanwege het ontbreken van het vereiste quorum moest een tweede ALV worden belegd. Die was gepland op 28 maart 2019, maar vanwege een miscommunicatie met de RvB konden ook in deze ALV geen rechtsgeldige besluiten worden genomen. Ook is er naar aanleiding van het voornemen om de statuten te wijzigen constructief overleg geweest met de (secretaris) van de Raad van Bestuur en de huisjurist van MST.

Anno 2021 is de situatie nog steeds zo dat de oude statuten, daterend van

24 januari 1996 van kracht zijn.

 

2020

In 2020 vergaderde het bestuur aanzienlijk minder vanwege COVID. Wel vond er ad hoc meer informeel overleg plaats om actuele zaken in goede banen te leiden. Ook heeft er in kader van COVID regelmatig informeel overleg plaats gevonden met de RvB. Reelex zag, na een aanvankelijk voortvarend begin qua het organiseren van activiteiten, zich genoodzaakt geplande activiteiten af te gelasten en of vooruit te schuiven naar een later tijdstip.

 

Over de situatie rond het wel of niet doorgaan van geplande activiteiten is steeds gecommuniceerd met de leden via de website van Reelex en intranet van MST.

 

Gift Supportersverenigingen FC Twente

In 2020 hebben supportersverenigingen van FC Twente een actie gehouden waarbij de zorg een hart onder de riem werd gestoken. De medewerkers van MST werden eerst al verrast met een levensgroot spandoek op de gevel van de medewerkersingang met daarop de leus: Wij zijn supporter van de zorg!

Om daarop volgend na een andere ludieke actie te worden verrast met de overhandiging van een cheque van € 15.000,- om aan te wenden ten goede van alle medewerkers van MST.  Vertegenwoordigers van Reelex hebben deze cheque in ontvangst genomen en later het bedrag gestort op de bankrekening van Reelex als geoormerkt geld voor alle medewerkers van MST.

Reelex is dus verantwoordelijk om het geld een goede bestemming te geven, die ten goede komt aan alle medewerkers en niet alleen aan Reelex leden.

Reelex heeft inmiddels voor een deel van dit bedrag een goede bestemming gevonden, namelijk zal in de locatie Oldenzaal voor de medewerkers een buitenzitje worden gerealiseerd in de tuin aan de achterzijde van het gebouw.

En de binnentuin van de locatie Enschede zal worden verfraaid met een kleine kunstzinnige stenen ‘schaapskudde’ en enkele tuinbanken, alsmede extra beplanting daarom heen.  Aan de officiele ingebruikname zal ergens dit jaar of zo nodig begin volgend jaar een formeel tintje worden gegeven, waarbij ook een afvaardiging van de supportersverenigingen van FC Twente zullen worden uitgenodigd.

 

Vernieuwing Algemene voorwaarden lidmaatschap Reelex (wat veranderd er concreet)

Medewerkers niet in loondienst van MST, maar wel aantoonbaar een werkrelatie hebben met MST kunnen lid worden van Reelex, denk daarbij aan Cleancare, Vermaat en de regionale maatschap Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Ook is in de Algemene Ledenvergadering van 2018 besloten, dat gepensioneerden voortaan contributie betalen indien zij lid wensen te blijven van Reelex.

Omdat deze groepen geen salaris ontvangen van het MST kan de contributie niet worden ingehouden van het salaris. Dus zal Reelex een separate ledenadministratie moeten gaan bijhouden, waarbij de leden wordt verzocht om jaarlijks vooraf het lidmaatschapsgeld over te maken op de bankrekening van Reelex. Dit kan ook via het afgeven van een machtiging tot incasso.

 

 

Activiteitencommissie

Om de doelstelling van Reelex te kunnen realiseren, is een Activiteiten-commissie actief. De leden van deze commissie nemen de organisatie van de diverse activiteiten voor hun rekening. De commissie bestond per 31 december 2019 en 2020 uit:

-       Liane Strijker (voorzitter)

-       Sebastian Anthonysz

-       Tineke Asveld

-       Evelien Bekhuis

-       Astrid Bodewes

-       Paulien Kolkman

-       Ans Peters

-       Henriëtte Pisano

-       Rien Teutelink

-       Hanny ten Vregelaar

-       Frank Wopereis

 

Activiteiten

De leden van de Activiteitencommissie hebben in het verslagjaar 2019 en deels in 2020 weer diverse activiteiten (mede)georganiseerd. Er is veel werk verzet en het bestuur is hen daarvoor veel dank verschuldigd. Er was sprake van een breed aanbod aan activiteiten op culinair, sportief, ontspannend en op creatief gebied. Uitgangspunt hierbij is een voor-elk-wat-wils-programma.

 

Zoals al eerder vermeld is COVID in 2020 de oorzaak dat in 2020 de activiteiten vanaf maart allemaal moesten worden geschrapt. Enerzijds leverde dit veel extra werk op voor de organisatoren. Ook waren er reeds verregaande afspraken gemaakt met leveranciers en accommodaties, waardoor er al kosten waren gemaakt. Gelukkig hebben onze organisatoren die grotendeels allemaal in goed overleg kunnen cancelen zonder het moeten maken van kosten of om kunnen zetten in vouchers, die op een later tijdstip verzilverd kunnen worden. Dit laatste geldt met name voor de twee musicals, de formule I, toegangskaarten FC Twente en Tuckerville. In de jaarrekening 2020 wordt dit allemaal duidelijk zichtbaar.

 

Aanmelden voor deelname aan activiteiten kan digitaal door het aanmeld-formulier voor een activiteit via de website in te vullen. Zodra bekend is wie aan een activiteit kunnen meedoen, vindt inning van de deelnamekosten plaats via het salaris. Leden die geen salaris van MST ontvangen maken de deelnamekosten vooraf over op de bankrekening van Reelex.

 

Communicatie over activiteiten

De communicatie over activiteiten vindt plaats op de website van Reelex en binnen MST via intranet en het verspreiden van flyers.

 

Subverenigingen

Reelex kent geen actieve subverenigingen meer.

 

Contributie

Voor de verslagjaren 2019 en 2020 bedroeg de contributie voor leden € 2,25 euro per maand. Gezien Covid is in 2021 vanaf april de contributieinning via het salaris voor bepaalde tijd stopgezet. De inning van contributie zal, nu diverse activiteiten weer opstarten, per 1 oktober 2021 weer worden hervat.

 

Enschede, augustus 2021

Namens het bestuur

Marianne Kuipers

secretaris